Tag Archives: Bác Hồ kính yêu

Ảnh Đẹp Bác Hồ Với Nhân Dân

“Đất có bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trời có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Người có bốn đức Cần Kiệm Liêm Chính. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một đức thì không thành người.““Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp ...

Chi tiết