Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản

Nhạc niệm Phật giúp an tâm , thanh thản, nuôi dưỡng lòng từ bi và những phẩm chất tốt đẹp trong mỗi con người. Mời các bạn cùng lắng nghe bản nhạc niệm Phật thật hay và ý nghĩa này nhé!

1. Về Tây Phương có A Di Đà.
Ở cõi đây có Phật Thích Ca.
Phật hai nước phát tâm là.
Độ dân chúng nơi Ta Bà.
Về bên cõi A Di Đà.

2. Lạc Bang cõi vui tràn đầy.
Mọi người khi sanh về đây.
Khổ ưu não rơi từng ngày.
Người trong nước luôn sum vầy.
Trồng cây đức đơm hoa dày.

3. Cảnh quang cõi A Di Đà.
Ngọc lưu ly xây hành lan.
Dùng châu lưới bao quanh nhà.
Hàng cây báu rung la đà.
Đường đi cũng trân châu ngà.

nhạc niệm phật giúp an tâm(Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản : Nam Mô A Di Đà Phật)

4. Hồ ao có sen bằng vàng.
Tỏa từ hoa ra hào quang.
Màu sen trắng, xanh hay vàng.
Hào quang sáng lên muôn ngàn.
Để dang đón dân ta Bà.

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

5. Giữa ao có ngôi nhà sàng.
Về được đây ôi là sang.
Toàn châu báu như kim vàng.
Bạch kim lót xây nên đàng.
Tỏa lên nét phong cao nhàn.

6. Hồ ao nước ôi nhiệm mầu.
Vị ngọt thanh thơm và sâu.
Sản sanh đức luôn đi đầu.
Vậy ai uống mong vơi sầu.
Được theo ý như mong cầu.

(Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản : Nam Mô A Di Đà Phật)

7. Cõi đây trỗi lên nhạc trời.
Người được nghe ưu sầu vơi.
Hạt mưa xuống đơm hoa trời.
Tỏa hương đến thơm cho đời.
Người nghe sẽ an muôn đời.

8. Người trên đó thân vàng rồng.
Mỗi buổi mai đi nhặt bông.
Về dâng cúng mong gieo trồng.
Hạt hoa đức vươn trong lòng.
Đường chơn lý luôn tỏa hồng.

9. Cõi nơi ấy chim muôn màu.
Nguyện cùng gieo căn lành sâu.
Miệng luôn hót âm thanh mầu.
Dạy người biết buông đau sầu.
Trọn đời sống không lo rầu.

(Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản : Nam Mô A Di Đà Phật)

10. Mỗi khi gió lay cây cành.
Tạo ra tiếng âm thật thanh.
Dạy dân chúng nên tu hành.
Hãy tinh tấn cho chuyên cần.
Quả tâm đức mau viên thành.

11. Cõi bên ấy ôi nhiệm mầu.
Vật tiện nghi trân bảo châu.
Người an hưởng trong sang giàu.
Mọi sinh sống chư thiên hầu.
Toàn tâm ý không vương sầu.

12. Cõi Tây ấy không thù hằn.
Mọi người thương như tình thân.
Chẳng tham sắc, danh không cần.
Đường ân ái không lân cận.
Cùng nhau quyết tu chuyên cần.

(Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản : Nam Mô A Di Đà Phật)

13. Người bên ấy không tầm thường.
Họ đều sanh tâm hiền lương.
Chẳng toan tính không đo lường.
Bình an sống trong chơn thường.
Được tâm ý luôn an tường.

14. Phật sao có tên Di Đà?
Vì Ngài tâm luôn vị tha.
Nguyện thương chúng sanh Ta Bà.
Mở ra nước A Di Đà.
Độ cho hết dân Ta Bà.

15. Phật bên ấy tâm phi thường.
Lòng từ lan sang mười phương.
Cùng bi trí cao vô lượng.
Vậy ta hãy nên quy ngưỡng.
Để mau thoát u mê đường.

(Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản : Nam Mô A Di Đà Phật)

16. Phật xưa có ra lời thề.
Mở rộng thêm Bang Lạc quê.
Vậy ai đã mong sanh về.
Thì nên chớ tâm si mê.
Phật dang đón đưa ta về.

17. Người ơi hãy mau tỉnh lòng.
Đừng để cho tâm chạy rong.
Vì còn đắm mê danh lòng.
Tử sanh ấy luôn quay vòng.
Lạc bang nước không sanh đồng.

18. Vậy ta chớ tâm buông thả.
Hãy niệm danh Di Đà A.
Cõi Tây ấy quê hương nhà.
Người vui sống không đau già.
Kề bên đức A Di Đà.

(Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản : Nam Mô A Di Đà Phật)

19. Cõi Tây ấy không luân hồi.
Vậy người ơi mau về thôi.
Niệm thông suốt khi đi ngồi.
Để ưu não không đâm chồi.
Tòa sen báu ta lên ngồi.

20. Này ta hãy mau niệm Phật.
Để nghiệp duyên không chồng chất.
Trần gian vốn không chân thật.
Thì sao hãy không niêm mật.
Niệm danh đức Di Đà Phật.

21. Người niệm hãy không sân hận.
Mọi loài thương như người thân.
Hễ khi giúp ai đang cần.
Về sau ý không ân hận.
Nguyện chia cách tâm xa gần.

22. Nguyện cho những ai niệm Phật.
Được thân thể luôn bình an.
Được tâm ý luôn thanh nhàn.
Vượt gian khó trong muôn ngàn.
Lòng ưu não mau phai tàn.

Khỏe Mới Vui – Nhạc Niệm Phật Giúp An Tâm, Thanh Thản

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>