Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà

Thế nào là tu theo Phật pháp? Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những Lời Phật Dạy trong Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà các bạn nhé!loi phat day kinh phap cu 14 pham phat da 1179. “Vị chiến thắng không bại,
Vị bước đi trên đời,
Không dấu tích chiến thắng,
Phật giới rộng mênh mông,
Ai dùng chân theo dõi
Bậc không để dấu tích?”
loi phat day kinh phap cu 14 pham phat da 2180. “Ai giải tỏa lưới tham,
Ái phược hết dắt dẫn,
Phật giới rộng mênh mông,
Ai dùng chân theo dõi,
Bậc không để dấu tích?”loi phat day kinh phap cu 14 pham phat da 3181. “Người trí chuyên thiền định,
Thích an tịnh viễn ly,
Chư thiên đều ái kính,
Bậc chánh giác, chánh niệm.”
loi phat day kinh phap cu 14 pham phat da 4182. “Khó thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe diệu pháp,
Khó thay, Phật ra đời!”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm phật đà 5183. “Không làm mọi điều ác.
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm phật đà 6184. “Chư Phật thường giảng dạy;
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
Niết bàn, quả tối thượng;
Xuất gia không phá người;
Sa môn không hại người.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm phật đà 7185. “Không phỉ báng, phá hoại,
Hộ trì giới căn bản,
Ăn uống có tiết độ,
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh
Chuyên chú tăng thượng tâm,
Chính lời chư Phật dạy.”
lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm phật đà 8186. “Dầu mưa bằng tiền vàng,
Các dục khó thỏa mãn.
Dục đắng nhiều ngọt ít,
Biết vậy là bậc trí.”

lời phật dạy kinh pháp cú 14 phẩm phật đà 9187. “Ðệ tử bậc chánh giác,
Không tìm cầu dục lạc,
Dầu là dục chư thiên,
Chỉ ưa thích ái diệt.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-10188. “Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-11189. “Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-12190. “Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-13191. “Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-14192. “Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-15193. “Khó gặp bậc thánh nhơn,
Không phải đâu cũng có.
Chỗ nào bậc trí sanh,
Gia đình tất an lạc.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-16194. “Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-17195. “Cúng dường bậc đáng cúng,
Chư Phật hoặc đệ tử,
Các bậc vượt hý luận,
Ðoạn diệt mọi sầu bi.”
loi-phat-day-kinh-phap-cu-14-pham-phat-da-18196. “Cúng dường bậc như vậy,
Tịch tịnh, không sợ hãi,
Các công đức như vậy,
Không ai ước lường được.”

Thế Nào Là 6 Căn Thanh Tịnh?

Thế Nào Là Từ Bi Hỷ Xả ?

Biết Lỗi Và Sửa Lỗi Là Công Phu Tu Hành

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

Khỏe Mới Vui – Lời Phật Dạy – Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>