Ảnh Đẹp Danh Nhân Thế Giới

Ảnh Đẹp Bác Hồ Với Nhân Dân

“Đất có bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Trời có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Người có bốn đức Cần Kiệm Liêm Chính. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một đức thì không thành người.““Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp ...

Chi tiết

Ảnh Đẹp Bác Hồ Chí Minh

anh-dep-bac-ho-chi-minh-1

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc ...

Chi tiết

Ảnh Đẹp Bác Hồ Với Thiếu Nhi

bac-ho-voi-thieu-nhi-1

 “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.” Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí ...

Chi tiết