Ảnh Đẹp Mừng Ngày Thành Lập Đoàn 26 – 3

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết”, chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-2

Khắp các Tỉnh thành, các trường Đại học, các công ty Việt Nam, đều có cơ sở Đoàn. Hằng năm, Đoàn TNCS tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

Monkey Junior – Quà tặng tri thức cho con!Monkey Junior – Cho Bé Nền Tảng Ngôn Ngữ Vững Chắc

ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-4 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-3  ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-5 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-6 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-7 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-8 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-9 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-10 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-11 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-12 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-13 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-14 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-15 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-17 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-18 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-19  ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-21 ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-22

ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-20

Khỏe Mới Vui – Ảnh Đẹp Mừng Ngày Thành Lập Đoàn 26 – 3

Hướng Dẫn Mua Phần Mềm Monkey Junior Được Giảm Giá 40%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>